Oblasti výskumu

  ÚEF SAV
Supravodivosť
Intermetalické zlúčeniny, silne korelované systémy
Fyzika 3He


PF UPJŠ
Nízkorozmerný magnetizmus
Geometricky frustrované systémy
Supravodiče typu NaCoO