Informácie pre študentov
bakalárskeho a magisterského štúdia na PF UPJŠ


Pozývame nových študentov pracovať v nízkoteplotnom laboratóriu aj skôr než začnete oficiálne pracovať na svojej bakalárskej alebo magisterskej práci – vyskúšajte si ako to funguje na nízkych teplotách:

 • spoznajte ako sa meria teplota pri veľmi nízkych teplotách na minirefrigerátore
 • naučte sa ako sa meria tepelná kapacita a tepelná vodivosť pri veľmi nízkych teplotách
 • podieľajte sa na tvorbe programov na meranie a spracovanie experimentálnych údajov v prostredí Labview a Matlab
 • podieľajte sa na návrhu a výrobe cievok na meranie magnetickej susceptibility slabomagnetických látok
 • vyskúšajte si meranie a vyhodnocovanie EPR spektier
 • spolupodieľajte sa na syntéze nových exotických materiálov, napr. s obsahom deutéria

Na pracovickách Ústavu experimentálnej fyziky SAV sa ďalej môžete dozvedieť o:

 • meraní elektrického odporu pri veľmi nízkych teplotách
 • skúmaní nových typov supravodičov
 • exotických vlastnostiach supratekutého hélia a o ich prepojení s kozmológiou pri teplotách najnižších v strednej Európe
 • meraní mikrokontaktových spektier
 • a mnoho dalšieho