Mgr. Pavol Szabó, CSc.

Oddelenie fyziky nízkych teplôt ÚEF SAV
Oddelenie fyziky nízkych teplôt
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Park Angelinum 9
041 54 Košice


email: pszabo@saske.sk

Zameranie:
Mikrokontaktová spektroskopia, STM


Projektová/Publikačná činnos