Prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.

Oddelenie fyziky nízkych teplôt ÚEF SAV
Oddelenie fyziky nízkych teplôt
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Park Angelinum 9
041 54 Košice


email: samuely@saske.sk

Zameranie:
Mikrokontaktová spektroskopia, STM, ac-kalorimetria

Projektová/Publikačná činnos