Doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.

Oddelenie fyziky nízkych teplôt ÚEF SAV
Oddelenie fyziky nízkych teplôt
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Park Angelinum 9
041 54 Košice


email: flachb@saske.sk

Zameranie:
Transportné merania pri vysokých tlakoch , 3He-4He minifridge, 3He-4He zmiešavací refrigerátor


Projektová/Publikačná činnosť